Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR

Rönna Ryttarförening

Bildad den 18 juni 1997

Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 15 februari 2000

enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18


§ 1             Ändamål

Rönna Ryttarförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen i Sverige på sätt som anges i SvRFs stadgar.

§ 2             Säte

Föreningen har sitt säte i Övre Rönna, Enköping

§ 3             Medlemskap

Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem.

Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

§ 4             Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av min 2/3 av antalet röstberättigade medlemmar.

§ 5             Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som resp. årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 6             Utträde och uteslutning

Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma at skada föreningen eller des verksamhet.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.

Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 7             Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8             Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9             Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 10        Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska RidsportsFörbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar.

Beslut om upplösning skall tillställa Ridsportförbundet.

§ 11        Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 13 §, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 12        Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgöres genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13        Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 14        Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1        Val av ordförande för mötet.

2        Anmälan av styrelsens val av sekreterare.

3        Upprättande av röstlängd.

4        Val av protokolljusterare och rösträknare.

5        Fastställande av dagordning.

6        Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

7        Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna, samt fastställande av balansräkning.

8        Revisorernas berättelse.

9        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10    Behandling av ev. sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt fastställande av deras balansräkning.

11    Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet.

12    Val av ordförande för föreningen.

13    Val av övriga styrelseledamöter, jämte suppleanter.

14    Val av ev. sektioner förutom ungdomssektion (se § 24).

15    Anmälan av av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

16    Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

17    Fastsällande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

18    Val av ombud till Ridsportförbundet och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

19    Fastställande av årsavgifter.

20    Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

§ 15        Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då förhållanden enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16        Valberedningen

Valberedningen består av lägst 1 och högst 2 ledamöter jämte lägst 1 och högst 1 suppleanter, varav en utses som sammankallande.

Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag.

Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga ru. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17        Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 5 och högst 5 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 2 suppleanter. I styrelsen ingår även minst en av ungdomssektionen årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.

Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte.

Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till ledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem.

Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst 3 ledamöter så påfodra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som ujusteras av den fungerande ordförande jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 18        Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger bl.a. att:

  • Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
  • Verkställa beslut fattade av allmänna möten.
  • Handha och ansvara för föreningens medel
  • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.
  • Bestämma dag och plats för allmänna möten.
  • Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
  • Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m.fl.
  • Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

§ 19        Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer.

§ 20        Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21        Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

§ 22        Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet och Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.

§ 23        Ungdomssektion

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 24        Övriga sektioner

Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

 

RRF_stadgarRRF_stadgar

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:16 Skribent: Madeleine Olsson


 Medlemsansökan


 

Postgironummer: 400 75 60-8
Swish: 1231757954
 
Medlemsavgifter 2020-2021:
200 kr enskild
450 kr familj


Postadress:
Rotbrunna RF - Ridsport
Katarina Eningsjö, Härnevi Rotbrunna 18
74596 Enköping

Kontakt:
Tel: 0171410126
Fax: 0171410126
E-post: This is a mailto link

Se all info